QShala Leaderboard – 1

# Avatar Name Badges QPoints rank
1 Basit 1 117 QShala Newbie
2 Sayuri 1 58 QShala Newbie
3 Sneha Borle 1 45 QShala Newbie
4 Swathi Vishwanatha k 1 38 QShala Newbie
5 Shreeum 1 37 QShala Newbie
6 Satvick 1 36 QShala Newbie
7 Sachin 1 33 QShala Newbie
8 Surabhi 1 30 QShala Newbie
9 Ethan Adarsh 1 29 QShala Newbie
10 Ajith 1 29 QShala Newbie